Iskolánkról

Az iskola rövid bemutatása


A térkép Felcsút község elhelyezkedését mutatja Fejér megye területén. A település a Vértes hegység lábánál fekszik, lélekszáma 1800 és 1900 között mozog. Az iskola utcafrontra néző két tanterme kevéssel a II. világháború előtt épült, Később vizesblokkal, majd 1956-ban új szárnnyal bővült. 1982 -83 -ban a harmadik szárny is elkészült, újabb három tanteremmel. A jelenlegi kiépítettség az alábbiak szerint fest:

A tanulók összetétele, létszámadatok

Tanulóinknak a legnagyobb része helybéli, de az itt folyó a környéken elismert pedagógiai munkának köszönhetően a környező falvakból – Alcsútdoboz, Tabajd, Vértesacsa, Bicske, Szár, Újbarok, Óbarok, Etyek -, a bejáró gyermekek száma folyamatosan nő, mely az iskolánkba beiratkozó akadémisták számának növekedésével is magyarázható. Az utóbbi években az iskola tanulóinak létszáma 174 - 210 között mozgott. Ez igen magas osztálylétszámokat jelent, ami már nem mondható optimálisnak, hiszen 28 – 32 fős osztályok szűk, nem erre az osztálylétszámra szabott termekbe zsúfolódnak. Ezen kívül az épület maga sem felel meg a mai korszerű igényeknek. Ennek ellenére, mint ahogy ezt az előbbi létszámadatok igazolják mégis szívesen választanak bennünket a „szomszédból” is A tanulók összetétele több szempontból is heterogén. A szülői háttér változatos mind anyagi, mind nevelési szempontból. Ez indokolja, hogy az azonos osztályba járó gyerekek szülei eltérő igényekkel lépnek fel gyermekeikkel és az iskolával szemben. Ennek a problémának a megoldása a pedagógusok kezében van, melyet ők élve a módszertani szabadság alkotótevékenységet motiváló erejével kiválóan oldanak meg. Hosszú évek óta van kapcsolatunk az alapműveltségi vizsgaközponttal és a Fejér Megyei Pedagógiai Szolgáltató Intézettel, a szegedi innovációs központtal. Az iskola tőlük kapott illetve vásárolt standardizált teszteket, felméréseket, amelyeket különböző tantárgyakból, eltérő évfolyamokon írattunk meg, valamint az éves rendszeres kompetencia felmérések azt mutatják, hogy tanulóink tudása megfelel a megyei, illetve az országos átlagnak. A továbbtanulási mutatók jók, a 9. osztályos tanulóktól és szüleiktől kapott információk (illetve a 9. féléves értesítők) alapján mondhatjuk, hogy a tanulók megállják a helyüket a középfokú intézményekben. Az utóbbi évek tapasztalatai azt mutatják, hogy a részképesség-zavarral rendelkező gyermekek száma növekszik. Fejlesztésüket az iskola keretein belül a szakszolgálat dolgozóival tudjuk megoldani.

 

Az iskolába jelentkező tanulók felvételének elvei

Iskolánk a kötelező beiskolázási körzetéből – melyet a kormányhivatal határoz meg – minden jelentkező tanköteles korú tanulót felvesz. Az első osztályba történő beiratkozás feltétele, hogy a gyermek az adott naptári évben a hatodik életévét augusztus 31. napjáig betöltse. Az első évfolyamba történő beiratkozáskor be kell mutatni: a gyermek születési anyakönyvi kivonatát; a szülő személyi igazolványát; a gyermek lakcímkártyáját; az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító óvodai igazolást; a gyermek egészségügyi könyvét a gyermekorvos felvételi javaslatával; szükség esetén a szakértői bizottság véleményét.

A második-nyolcadik évfolyamba történő felvételnél be kell mutatni: a tanuló anyakönyvi kivonatát; a szülő személyi igazolványát; az elvégzett évfolyamokat tanúsító bizonyítványt; az előző iskola által kiadott átjelentkezési lapot.

Az iskola beiratkozási körzetén kívül lakó tanulók átvételéről a szülő kérésének, a tanuló előző tanulmányi eredményének, illetve magatartás és szorgalom érdemjegyeinek, valamint az adott évfolyamra járó tanulók létszámának figyelembe vételével az iskola igazgatója dönt. Ha az átvételt kérő körzeten kívüli tanuló előző tanév végi osztályzatának átlaga 3,5 alatt van, illetve magatartása vagy szorgalma rossz, hanyag vagy változó minősítésű, az igazgató a tanuló felvételéről szóló döntése előtt kikéri az igazgatóhelyettesek és az érintett évfolyam osztályfőnökeinek véleményét. Az iskolába beadott felvételi kérelmeket a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló rendeletben meghatározott sorrendben kell teljesíteni. Amennyiben iskolánk – a rendeletben megadott sorrend szerint – az összes felvételi kérelmet helyhiány miatt nem tudja teljesíteni, akkor az érintett csoportba tartozók között sorsolás útján kell dönteni. A sorsolás lebonyolításának részletes szabályait a házirend tartalmazza. A második-nyolcadik évfolyamba jelentkező tanulónak – az iskola helyi tantervében meghatározott követelmények alapján összeállított – szintfelmérő vizsgát kell tennie azokból a tantárgyakból, amelyeket előző iskolájában – a bizonyítvány bejegyzése alapján – nem tanult. Amennyiben a tanuló bármely tantárgyból a szintfelmérő vizsgán az előírt követelményeknek nem felel meg, a vizsgát az adott tantárgyból két hónapon belül megismételheti. Ha az ismételt vizsgán teljesítménye újból nem megfelelő, az évfolyamot köteles megismételni, illetve tanév közben az előző évfolyamra beiratkozni.

Személyi feltételek (2017. június)

A tantestület létszáma 20 fő. Az intézmény 5 óraadó tanárt is foglalkoztat, a szakos ellátottságot biztosítandó. A tantestület megoszlása iskolai végzettség szerint (óraadókkal együtt): egyetemi végzettségű: 8 fő tanárképző főiskolai végzettségű: 6 fő tanítóképző főiskolai végzettségű: 6 fő Szakos ellátottságunk 90 % körül mozog, e tekintetben a környék legjobban ellátott iskolái közé tartozunk. Tantestületünk az elmúlt 4 évben jelentős változásokon ment keresztül, mely a megújulás irányába mutat. A tanári kar stabilitása és tapasztaltsága pozitívan hat a gyerekek személyiségfejlődésére. A vezetői koncepció motiválja a pedagógusok folyamatos szakmai megújulását. Lehetőségeinkhez mérten továbbképzésekre és tanfolyamokra iskolázzuk be a kollégákat, az utóbbi évek legjelentősebb eredményének tekinthetjük, hogy az alsós tanítók mindegyike elvégezte a Meixner tanfolyamot, mely reményeink szerint jelentős szemléletváltást hoz az írás, olvasás tanításában, s reméljük, hogy az olvasási, szövegértési problémákat is segít majd megoldani. A pedagógiai munkát segítők létszáma 5 fő: iskolatitkár 1 fő gondnok 1 fő portás 1 fő takarító 2 fő 2.1.5.

Tárgyi feltételek

Iskolánkban az oktatás 9 tanteremben, 1 könyvtár- és zeneteremben, 1 informatika teremben, s 1 fejlesztő szobában, valamint a Sportcsarnokban zajlik. 2012 – ben kialakítottunk egy orvosi szobát is, mely nagyban segíti a gyerekek egészségügyi ellátást. A PFLA biztosít további 2 termet az akadémista osztályok részére. Az iskola épületéhez tartozik még a kémia–fizika szertár, a tálaló konyha és ebédlő, iskolatitkári, tanári és igazgatói iroda, valamint a mellékhelyiségek. Az oktatás tárgyi feltételei sokat javultak az utolsó öt év során. Az udvar megújult, járólapozás, műfüves pálya, udvari színpad készült, az épületet körbe átszínezték. Oktatástechnikai eszközökkel az iskola közepesen felszerelt, a legkorszerűbb IKT eszközökben még hiány mutatkozott, melyen pályázattal javítottunk (TÁMOP 3.1.4). Például 4 tanterem interaktív táblával ellátott, 35 tanulói laptop áll rendelkezésre, melynek a bővítése terveinkben szerepel. Iskolai rendezvények hangosítására korszerű technikát sikerült beszereznünk. A pályázaton kívül az Önkormányzat segítsége nagyban hozzájárult a fejlesztések megvalósításához.