Módszerek, szervezeti kereteket, amelyek segítségével a programban kitűzött célokat kívánjuk megvalósítani

A tanulókat többféle munkaformában is foglalkoztatjuk annak érdekében, hogy minél jobban megismerjük őket és ők minden területen maximálisan tudjanak fejlődni. A lényeg, hogy a gyerekek mindig aktív szerepben legyenek.A különböző módszerek használtának az eredményei:- Az egyéni munkák során az információszerzés, azok osztályozása és értékelése, önmegvalósítás, önálló tervezés, saját gondolatok megfogalmazása és kifejezése, szakkifejezés, releváns idegen nyelv használata.- Páros munkában fontos a társsal való együttműködés, fejlődik a kommunikáció, a tolerancia, megtapasztalják a közös munkavégzés során az együttesen végzett munka hatékonyságát. – Csoportmunkában több társukkal együtt kell dolgozniuk, fejlődik az alkalmazkodóképességük, megtanulják a munkamegosztást, gyakorolják gondolataik kifejtését több ember előtt, megtanulnak vitázni, érvelni. Megtapasztalják a különbséget az elvégzett munka mennyiségét illetően az egyéni,- páros és csoportmunkát illetően, megélik a közös alkotás élményét. – A kitűzött cél elérése érdekében tevékenységeink között kiemelt helyen szerepel a modellezés és a kísérletezés, mely során a gyerekek különböző manipulatív tevékenységet végeznek és ezáltal a tapasztalás útján tanulnak, fejlődnek különböző képességeik és készségeik, kézügyességük.- Projektmunka során egy központi problémát járnak körül több oldalról tanulmányozva, nagyobb szabadságot kapnak a munkavégzés során, fejleszti az önállóságukat, kreativitásukat, problémamegoldó képességüket, szereplési lehetőséget ad, ezáltal nő az önbizalmuk. – A tanulva tanítás során a diákok mindent kipróbálnak, megtapasztalnak. Minden tevékenységünket, kutatásunkat, kísérletünket egy előzetes hipotézisre építjük, amit a gyerekek gondolnak az adott feladatról, majd az elvégzett kísérlet elkészülése vagy megszerzett információk után értékeljük, hogy a hipotézisünk helyes volt-e. Fejlődik a gyerekek önértékelése, önreflexiója ezáltal jobban megismerik magukat, felismerik erősségeiket és gyengeségeiket, lehetőséget teremtve azok fejlesztése.- A tárgyak, eszközök kipróbálása során a tanulók kézbe veszik, megfogják a különböző használati tárgyakat, megtapasztalják azok működését, a gyakorlatban próbálkozva tanulnak, tapasztalatok útján szereznek ismereteket. Önkéntes segítők bevonásával színesíteni és szélesíteni tudjuk az érdeklődési köröket, területeket. Segítségükkel és szakértelmükkel még közelebb hozzuk a gyerekekhez a való világot, a tudást, növeljük motivációjukat, felkeltjük érdeklődésüket. A pedagógusoknak ezekben a feladatokban inkább irányító, segítő szerepe van. Munkánk során inkább útmutatást szeretnénk adni a gyerekeknek, mint megszabni vagy meghatározni a tanulás folyamatát.